مسابقه سرعت خودرو به تعویق افتاد

کسب دو مقام در بخش بانوان و یک مقام در بخش آقایون

تیم یک دست و قوی با شعار همدلی و کار گروهی روانه مسابقه اسلالوم میکنیم