تیم یک دست و قوی با شعار همدلی و کار گروهی روانه مسابقه اسلالوم میکنیم

دومین دوره رقابتهای اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی کشور

ثبت نام برای انتخاب نماینده ورزشکاران